Velkommen til Advokatfirmaet Uldall & Laursen

 

Uldall & Laursen, advokatfirma er etableret på følgende adresse: Grønsgade 1,7500 Holstebro.


Vi kan kontaktes på telefon nummer +45 97412100 samt på e-mailadressen: ul@uldall-laursen.dk.

Vores CVR-nummer er 16 81 23 74.


Uldall & Laursen, advokatfirma er organiseret som interessentskab(I/S). Vi har klientkonti i Nykredit Bank A/S og Jyske bank A/S. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientkonto og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. Euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk


Advokaterne hos Uldall & Laursen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Uldall & Laursen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos AIG Europe, CVR-nr. 34 61 76 94. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Uldall & Laursen uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


Advokaterne hos Uldall & Laursen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Uldal & Laursen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk